Pastatų energetika | Inžinerija | Auditai

Pastatų dinaminis modeliavimas

Pastatų dinaminis modeliavimas

Pastatų modeliavimo metu atliekame holistinę pastato analizę. Naudodamiesi pastatų dinaminio modeliavimo programomis padedame projektavimo komandoms atrasti racionalius inžinerinius sprendimus. Atliekame išplėstines analizes, kuriomis nustatome pastatų ir ŠVOK sistemų energijos vartojimą, natūralaus ir dirbtinio apšvietimo kokybę, atliekame šiluminio komforto, pasyvaus projektavimo analizes.

Ankstyvose projektavimo proceso stadijose nustatome optimalias inžinerinių sistemų galias, konsultuojame, kaip racionaliai pasirinkti projektavimo sprendimus. Laiku parinkti tinkami sprendimai leidžia sutaupyti tiek pradines investicijas, tiek eksploatacinius kaštus per visą pastato gyvavimo ciklą.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Dinaminis energijos modeliavimas
 • Šildymo ir vėsinimo apkrovų vertinimas, ŠVOK analizė
 • Šiluminio komforto analizė
 • Pasyvaus projektavimo analizė
 • Natūralaus apšvietimo modeliavimas
 • Tiesioginės saulės spinduliuotės vertinimas

DINAMINIO MODELIAVIMO NAUDOS:

 • Tikslus pastato modelis leidžia numatyti eksploatacines sąnaudas;
 • Tikslus pastato modelis leidžia pritaikyti tinkamiausius architektūrinius, konstrukcinius ir inžinerinius sprendimus;
 • Padeda parinkti efektyvesnes energijos suvartojimo priemones.

Energinio naudingumo konsultavimas

ENERGINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS

Pastatų energinio naudingumo vertinimo spektras platus – pradedant nuo projektinių sprendimų koncepcijos stadijoje, rengiant techninį projektą, atliekant sprendimų optimizaciją darbo projekto metu bei sertifikuojant pastatą statybos užbaigimo etape.

Parengta projektavimo užduotis papildoma reikalavimais pastato atitvarų šiluminės charakteristikoms, inžinerinių sistemų ir atsinaujinančių energijos šaltinių techniniams parametrams konsultuojame sandarumo užtikrinimo klausimais, atliekame ilginių šiluminių tiltelių skaičiavimus. Energinio naudingumo vertinimas aktualus tiek naujos statybos, tiek renovuojamiems pastatams.

Kartu su klientu išplėtojamos energijos valdymo sistemos ir šiuolaikiniai inžineriniai bei pastato atitvarų šiltinimo sprendimai, kurie reikšmingai gali sumažinti energijos sąnaudas.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Pastatų energinio naudingumo vertinimas ir sertifikavimas pagal STR 2.0.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
 • Konsultacijos dėl nacionalinių energinio naudingumo reikalavimų atitikimo
 • Konsultacijos dėl pastatų energinio naudingumo, remiantis geraja praktika
 • NZEB („Net Zero Energy Building“) projektavimo strategija

NAUDOS:

 • Padedame įvertinti geriausią energijos suvartojimo mažinimo sprendimą;
 • Konsultacijų metu parenkamos priemonės, siekiant pagerinti pastato eksploatacines savybes.

EPD IR LCA STUDIJŲ VERIFIKAVIMAS

EPD IR LCA STUDIJŲ VERIFIKAVIMAS

EPD verifikavimas yra neatsiejama EPD rengimo dalis, užtikrinanti EPD kokybę. Verifikavimo tikslas – patikrinti, ar visa EPD dokumente pateikta informacija yra teisinga bei ar EPD atliktas pagal visus deklaracijai keliamus standarto reikalavimus. Trečiosios šalies verifikavimas – tai garantas, jog jūsų produkcijos EPD parengtas kokybiškai ir atitinka visus rengimo procedūrosšiai deklaracijai taikomus reikalavimus. žingsnius.

LCA studijų verifikavimas – kaip ir EPD verifikavimas užtikrina LCA studijos kokybę. Verifikuoti LCA rezultatai reikalingi įvairiais atvejais, vienas iš jų – norint įsivertinti tiekimo grandinės poveikį aplinkai.

Teikiame verifikavimo paslaugas šiose EPD platformose:

 • EPD International
 • EPD Norge
 • RTS

GYVAVIMO CIKLO VERTINIMAS - LCA

GYVAVIMO CIKLO VERTINIMAS - LCA

Gyvavimo ciklo vertinimas (ang. Life Cycle Assessment, LCA) tai analizė, kurios metu yra vertinamas produkto poveikis aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą – nuo žaliavų gavybos ir jų transportavimo į gamyklą, paties produkto gamybos, jo montavimo iki produkto naudojimo ir sunaikinimo, jam tapus atlieka. LCA padeda sužinoti produkto visuotinį globalinį atšilimo potencialą (kgCO2e), poveikį ozono sluoksnio plonėjimui, neatsinaujinančių energijos išteklių išeikvojimą, rūgštėjimą, sukuriamų atliekų kiekį.

Atlikus LCA galima identifikuoti produkto gyvavimo ciklo etapą, kuriame produktas turi didžiausią poveikį aplinkai. Ši informacija svarbi siekiant mažinti produkto poveikį aplinkai, optimizuoti gamybos, energijos ir žaliavų naudojimo procesus. Taip pat LCA analizė leidžia palyginti skirtingus produkto gamybos būdus, skirtingas žaliavas, energijos rūšis – modeliuoti kelias gamybos alternatyvas.

Gyvavimo ciklo vertinimas gali būti atliekamas ir pastatui, norint sužinoti jo bendrą poveikį aplinkai. Vertinimas gali padėti surasti optimalius projektinius sprendinius, parinkti ir palyginti statybines medžiagas.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultacijos dėl LCA duomenų rinkimo
 • LCA atlikimas ir ataskaitos parengimas
 • Rekomendacijos dėl gamybos optimizavimo, produkto poveikio mažinimo
 • LCA studijų nepriklausomos trečios šalies verifikavimas

NAUDOS:

 • Įvertintas produkto poveikis aplinkai
 • Identifikuoti gyvavimo ciklo etapai, kur produktas turi didžiausią poveikį aplinkai
 • Galima palyginti skirtingas produkto gamybos, naudojamų žaliavų ar energijos alternatyvas
 • Atliktas LCA gali būti naudojamas EPD rengimui ar kitiems sertifikatams, reikalaujantiems gyvavimo ciklo analizės, gauti

Anglies dioksido neutralumo konsultavimas

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ (ŠESD) IŠMETIMO SKAIČIAVIMAI IR NEUTRALUMO KLIMATO KAITAI KONSULTACIJOS

Šiltnamio efektas tai procesas, dėl kurio Žemės atmosferos sugeriamas Saulės infraraudonasis spinduliavimas šildo planetą. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD) yra natūralios ir antropogeninės kilmės dujiniai atmosferos komponentai, kurie absorbuoja ir pakartotinai išspinduliuoja infraraudonuosius spindulius. Pagrindinės ŠESD rūšys yra anglies dioksidas (CO2), metanas (CH4), diazoto monoksidas (N2O), hidrofluorangliavandeniliai (HFC), perfluorangliavandeniliai (PFC), sieros heksafluoridas (SF6) ir azoto trifluoridas (NF3). Pagrindiniai ŠESD šaltiniai yra transportas, energetika, žemės ūkis, pramonė ir atliekų sektorius.

Daugumoje atvejų anglies pėdsakas arba išmetamas ŠESD kiekis yra prioritetinis klausimas su kuriuo reikia dirbti organizacijai, siekiančiai neutralumo klimato kaitai. Anglies pėdsakas gali būti subalansuotas sumažinus išmetamą ŠESD kiekį į atmosferą.

Pirminiame etape sudaromas organizacijos ŠESD inventorius už ataskaitinius metus. Tuomet išsikeliami ŠESD mažinimo tikslai ir įsipareigojimas laike tapti neutralia klimato kaitos atžvilgiu. Padedame parengti veiksmų planą, kaip bus siekiami išsikelti tikslai.

Kartu su ŠESD šalinimo arba kompensavimo strategija įmonėje yra didinamas energijos vartojimo efektyvumas. Tai yra kertinis tvarumo strategijos aspektas, paremtas įmonės socialine ir ekonomine atsakomybe.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultuojame prieš atliekant įmonės/organizacijos anglies pėdsako analizę;
 • Skaičiuojame įmonių/organizacijų išmetamą ŠESD kiekį I, II ir III vertinimo srityse;
 • Parengiame skaičiuoklę ir apmokome, kaip  susiskaičiuoti išmetamą ŠESD kiekį;
 • Parengiame ŠESD inventorizacijos ataskaitą pagal GHG protokolą, GRI ar ISO 14064 standartus;
 • Padedame nustatyti išmetamo ŠESD kiekio valdymo principus;
 • Konsultuojame, siekiant sukurti neutralumo klimato kaitai strategiją;
 • Konsultuojame ir padedame parinkti efektyviausias energijos valdymo priemones;
 • Padedame parengti „Klimato kaitos specialiosios programos“ lėšomis finansuojamų projektų ŠESD sumažinimo ataskaitas.

NAUDOS:

 • Išmetamo ŠESD kiekio mažinimas didina įmonės konkurencingumą bei pranašumą rinkoje;
 • Deklaruoja įmonės organizacinę, ekonominę ir socialinę atsakomybę;
 • Padeda įgyti stiprią poziciją rinkoje ir didesnį potencialą;
 • Užtikrina verslo patikimumą suinteresuotų šalių tarpe;
 • Padeda generuoti stabilias pajamas ir ilgalaikę grąžą;
 • Investuotojai labiau linkę pasirinkti gaminius ar paslaugas iš aplinką tausojančio ir atsakingo verslo.

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAI

ENERGIJOS VARTOJIMO AUDITAI

Pastatų energijos vartojimo audito metu nustatomos ir įvertinamos energijos sąnaudos, parenkamos ir ekonomiškai pagrindžiamos energijos taupymo priemonės ir pateikiama ataskaita energijos vartojimo audito užsakovui. Pastato energijos vartojimo auditai atliekami vertinant esamus pastato inžinerinius ir konstrukcinius sprendinius, pastato naudotojo elgseną ir parenkant priemones energijos vartojimo efektyvumo didinimui, energijos išlaidų mažinimui.

Rengiame įvairaus tipo pastatų energijos vartojimo auditus, pagal lietuviškus teisės aktus ir tarptautinius standartus, pvz., ASHRAE.

Mūsų teikiamos paslaugos:

 • Konsultavimas ir geriausios audito sistemos parinkimas
 • Atliekami pastato matavimai
 • Duomenų rinkimas ir skaičiavimas
 • Optimalūs energijos taupymo sprendimai
 • Tinkamiausių energijos metodų plano sudarymas
 • Audito ataskaitų rengimas
 • Dokumentų rengimas, siekiant gauti ES finansavimą

NAUDOS:

 • Energijos auditas pateikia išsamią informaciją apie pastato suvartojamą energiją;
 • Pastatų savininkams padeda nustatyti energijos vartojimo efektyvumo galimybes;
 • Padeda sumažinti energijos sąnaudas;
 • Leidžia padidinti energijos vartojimo efektyvumą;
 • Efektyvūs sprendimai padidina pastato vertę;
 • Padeda pagerinti pastato eksploatacines savybes.
Gintarė Laukytė

Gintarė Laukytė

Poveikio aplinkai ir pastatų analizių skyriaus vadovė

+370 695 72712